DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Imovinske kartice sudaca


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Puli – Pola (imenovanih na 18. sjednici Vijeća od 24. listopada 2019.) i sudaca Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (imenovanih na 22. sjednici Vijeća od 20. prosinca 2019.) održat će se u petak, 31. siječnja 2020., u 12,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Termin razgovora s kandidatima prijavljenim na poziv Vijeća za trajni premještaj sudaca u Općinski kazneni sud u Zagrebu i Općinski sud u Velikoj Gorici

 

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 30. siječnja 2020., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

22. sjednica Državnog sudbenog vijeća

22. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., s početkom u 8,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

 

Razgovori s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/16 od 2.ožujka 2016.) održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Obavijest sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Općinski kazneni sud u Zagrebu i Općinski sud u Velikoj Gorici

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja 2 (dva) slobodna sudačka mjesta u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu i 1 (jednog) slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom sudu u Velikoj Gorici trajnim premještajem.


Imovinske kartice sudaca

IMOVINSKE KARTICE SUDACA - Zakon o Državnom sudbenom vijeću

Zakonom o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13 i 82/15 i 67/18- dalje u tekstu: ZDSV), propisano je da je sudac je dužan u roku od 30 dana od dana prvog stupanja na dužnost Vijeću podnijeti izvješće o svojoj imovini te imovini svoga bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece sa stanjem na dan stupanja na dužnost (imovinska kartica suca).

Ako je tijekom godine došlo do bitne promjene u imovini suca, bračnog druga, izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i maloljetne djece sudac je dužan najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine Vijeću podnijeti izvješće o nastalim promjenama u imovini.

Podaci o imovini suca obuhvaćaju podatke o naslijeđenoj imovini i podatke o stečenoj imovini suca, bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece.

Podaci o naslijeđenoj imovini obuhvaćaju podatke o vrsti i ukupnoj vrijednosti nasljedstva te podatke od koga je nasljedstvo naslijeđeno.

Podaci o stečenoj imovini obuhvaćaju podatke o:

– nekretninama stečenim kupoprodajom, zamjenom, darovanjem, unošenjem i izuzimanjem nekretnina iz trgovačkog društva, stečenim u postupku likvidacije ili stečaja, stečenim na temelju odluka suda ili drugog tijela, povratom imovine stečene u postupku denacionalizacije te na drugi način stečenim nekretninama od drugih osoba,

– pokretninama veće vrijednosti,

– poslovnim udjelima i dionicama u trgovačkim društvima,

– udjelima u vlasništvu drugih poslovnih subjekata,

– novčanoj štednji ako ona premašuje jednogodišnji iznos netoplaće suca,

– dugovima, preuzetim jamstvima i ostalim obvezama,

– dohotku od nesamostalnog rada, dohotku od imovine i imovinskih prava, dohotku od kapitala, dohotku od osiguranja i drugom dohotku,

– primicima koji se ne smatraju dohotkom i primicima na koje se ne plaća porez na dohodak.

Pod pokretninama veće vrijednosti podrazumijevaju se vozila, plovila, zrakoplovi, radni strojevi, lovačko oružje, umjetnine, nakit, drugi predmeti osobne uporabne vrijednosti, vrijednosni papiri, životinje i druge stečene pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna, osim predmeta kućanstva i odjevnih predmeta.

Podaci o imovini suca su javni i objavljuju se na internetskim stranicama Vijeća. Ne objavljuju se podaci zaštićeni propisima o zaštiti osobnih podataka.

Nakon primitka izvješća te dopune izvješća o imovini suca Vijeće će od Porezne uprave Ministarstva financija i drugih tijela pribaviti podatke kojima raspolažu o njegovoj imovini i usporediti ih s podacima u izvješću o imovini.

Ako za imovinu koju je sudac naveo u izvješću nije dostavio podatke o načinu stjecanja te imovine, Vijeće će zatražiti od suca pisano očitovanje.

Ako se podaci u izvješću o imovini koje je Vijeće pribavilo na opisan način razlikuju od podataka koje je sudac naveo u izvješću, Vijeće će o tome obavijestiti predsjednika suda u kojemu sudac obnaša dužnost i predsjednika neposredno višeg suda radi podnošenja zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka.

Ako se iz očitovanja suca utvrdi nesrazmjer vrijednosti i načina stjecanja imovine suca, Vijeće će o tome obavijestiti Poreznu upravu Ministarstva financija.

Mrežna aplikacija - IKS sustav

 

Mrežnoj aplikaciji suci pristupaju putem slijedeće poveznice:

https://iks.pravosudje.hr/

Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja

Državno sudbeno vijeće je na temelju članka 88.a stavak 1. Zakona o državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/ na sjednici održanoj 21. veljače 2019. donijelo Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja ( u daljnjem tekstu: Pravila), koja su objavljena u „Narodnim novinama“ broj 22/19 od 6. ožujka 2019.