DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Imovinske kartice sudaca / Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Poziv za pristup psihološkom testiranju

Pozivaju se, temeljem članka 56. stavak 6. i 7. Zakona o državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19) kandidati prijavljeni za oglašena slobodna mjesta sudaca

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Slavonskom Brodu (imenovanih na 20. sjednici Vijeća od 5. prosinca 2019.) održat će se u petak, 28. veljače 2020., u 11,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

27. sjednica Državnog sudbenog vijeća

27. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 20. veljače 2020., s početkom u 11,00 sati i u petak, 21. veljače 2020., s početkom u 8,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Velikoj Gorici, Općinskog suda u Koprivnici, Trgovačkog suda u Bjelovaru i Trgovačkog suda u Osijeku

Razgovor s kandidatima za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog suda u Velikoj Gorici, Trgovačkog suda u Bjelovaru i Trgovačkog suda u Osijeku (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 25/19) te za suce Općinskog građanskog suda u Zagrebu i Općinskog suda u Koprivnici (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 46/19), održat će se u četvrtak i petak, 20. i 21. veljače 2020., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.


Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja

Državno sudbeno vijeće je na temelju članka 88.a stavak 1. Zakona o državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/ na sjednici održanoj 21. veljače 2019. donijelo Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja ( u daljnjem tekstu: Pravila), koja su objavljena u „Narodnim novinama“ broj 22/19 od 6. ožujka 2019.

Prema Pravilima suci koji se imenuju na sudačku dužnost nakon stupanja na snagu ovih Pravila dostavljaju Vijeću u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost u elektroničkom obliku putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica izvješće o njihovoj imovini, imovini njihova bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera te imovini njihove maloljetne djece sa stanjem na dan stupanja na dužnost popunjavanjem obrasca »IZVJEŠĆE O IMOVINI SUCA«, propisanog ovim Pravilima.

Do osiguranja uvjeta za upotrebu kvalificiranog elektroničkog potpisa, suci izvješće o imovini dostavljaju Vijeću i u pisanom obliku vlastoručno potpisano.

Ako je tijekom godine došlo do bitne promjene u imovini suca, njegovog bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera ili njegovog maloljetnog djeteta, sudac je dužan Vijeću najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine, a za prethodnu kalendarsku godinu, o tome podnijeti u elektroničkom obliku putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica posebno izvješće o nastalim promjenama u imovini u kojem je dužan naznačiti način i izvor promjene.

Do osiguranja uvjeta za upotrebu kvalificiranog elektroničkog potpisa, suci posebno izvješće o nastalim promjenama dostavljaju Vijeću i u pisanom obliku vlastoručno potpisano.

Bitnom promjenom smatra se svaka promjena u sadržaju imovine, povećanje vrijednosti imovine u iznosu iznad 100.000,00 kuna, kao i svaka promjena u prihodu od honorara ili drugih naknada.

Za prijavljenu imovinu u podnesenoj imovinskoj kartici, sudac je dužan naznačiti način i izvor njezina stjecanja sukladno obrascu koji se nalazi na mrežnoj aplikaciji za podnošenje imovinskih kartica.

Mrežnoj aplikaciji suci pristupaju putem slijedeće poveznice:

https://iks.pravosudje.hr/

Svi suci koji na dan stupanja na snagu ovih Pravila obnašaju sudačku dužnost, dužni su u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila podnijeti Vijeću izvješća o svojoj imovini te imovini bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece na način propisan Pravilima.

Podaci o imovini suca, njegovog bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece, izuzev podataka zaštićenih propisima o zaštiti osobnih podataka, objavljuju se putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica .

Krajnji rok za podnošenje izvješća o imovini putem mrežne aplikacije i u pisanom obliku je 14. lipnja 2019.

Imovinske kartice bit će javno objavljene putem mrežne aplikacije za podnošenje imovinskih kartica nakon isteka roka za podnošenje izvješća o imovini, a datum javne objave naknadno će biti objavljen na mrežnoj stranici Vijeća.