Odluka DSV-a o zahtjevu za poništenje natječaja

Predsjednik Visokog trgovačkog suda RH i predsjednica Sudačkog vijeća Visokog trgovačkog suda RH podnijeli su zahtjev za poništenjem odluka DSV-a o imenovanju sudaca broj IS 5/10 i IS 34/10 na temelju članka 18.a Zakona o Državnom sudbenom vijeću ( NN br. 153/09)

Na 26. sjednici DSV-a, Vijeće je odbilo navedene zahtjeve kao neosnovane.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Poslovni broj. IS-5/2010

IS-34/2010

 

Na temelju članka 57. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (NN broj 116/10) Državno sudbeno vijeće (dalje: Vijeće) je u 26. sjednici održanoj 10. veljače 2011., donijelo sljedeću

 

 

O D L U K U

 

Odbijaju se zahtjevi predsjednika Visokog trgovačkog suda RH Maria Vukelića i predsjednice Sudačkog vijeća Visokog trgovačkog suda RH Lidije Tomljenović za pokretanje postupka radi poništenja odluka Državnog sudbenog vijeća o imenovanju sudaca broj IS -5/10 i IS 34/10 kao neosnovani.

 

 

 

Obrazloženje

 

 

Dana 7. veljače 2011. godine predsjednik Visokog trgovačkog suda RH Mario Vukelić i predsjednica Sudačkog vijeća Visokog trgovačkog suda RH Lidija Tomljenović podnijeli su zahtjev za pokretanje postupka radi poništenja odluka Državnog sudbenog vijeća (dalje u tekstu: Vijeće) o imenovanju sudaca broj IS -5/10 i IS 34/10.

 

Odredba članka 57. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (NN broj 116/10) propisuje da će Vijeće poništiti odluku o imenovanju ako utvrdi:

– da imenovani sudac nije ispunjavao uvjete za imenovanje,

– da je odluka utemeljena na neistinitim podacima i dokazima,

– da sudac bez opravdanog razloga nije niti u roku od šest mjeseci nakon imenovanja položio prisegu,

– da je do imenovanja došlo uslijed kaznenog djela kandidata utvrđenog pravomoćnom odlukom suda o postojanju kaznenog djela i kaznene odgovornosti.

 

Prvenstveno valja napomenuti da u uvodno citiranim zahtjevima nije navedeno o ispunjenju kojeg uvjeta iz članka 57. Zakona o Državnom sudbenom vijeću bi se u konkretnom slučaju radilo. Nadalje, u zahtjevima nije navedeno obrazloženje istoga niti bilo kakvi podaci ili dokazi koji ukazuju da postoje uvjeti za poništenje odluke o imenovanju Državnog sudbenog vijeća.

 

U prilogu zahtjeva dostavljen je prijedlog Lenke Ćorić, sutkinje Trgovačkog suda u Zagrebu u kojem prijedlogu ista analizira i prigovara radu Sudačkog vijeća i ocjenama kandidata koji su imenovani na natječaju, pa se u nastavku obrazloženja Vijeće osvrće na njene prigovore obzirom na gore istaknuti nedostatak zahtjeva predsjednika Visokog trgovačkog suda RH Maria Vukelića i predsjednice sudačkog vijeća Visokog trgovačkog suda RH Lidije Tomljenović iako podnositeljica prigovora sutkinja Lenka Ćorić nije ovlaštena osoba za podnošenje zahtjeva za poništenjem uvodno citiranih odluka Vijeća. Iz sadržaja navedenog prigovora, Državno sudbeno vijeće zaključuje da u konkretnom slučaju sutkinja Lenka Ćorić ukazuje da se odluke Državnog sudbenog vijeća temelje na neistinitim podacima o radu sudaca – kandidata, a prvenstveno u odnosu na ispunjenje kvantitavne norme i sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija ili misija..

.

U odnosu na prigovore sutkinje Lenke Ćorić ističe se da su sve ocjene Sudačkog vijeća konačne, te da je na svoju ocjenu sutkinja Lenka Ćorić uložila pravni lijek Vrhovnom sudu RH. U rješenju Posebnog vijeća za odlučivanje o žalbama protiv odluka o ocjeni suca Vrhovnog suda RH, kojim se odbija žalba kao neosnovana, navedeno je da se Sudačko vijeće Visokog trgovačkog suda RH, pri izradi ocjena, pozvalo na pribavljenu pisanu dokumentaciju o podacima o radu koja sadrži detaljno razrađene podatke o predmetima po vrstama i razdoblju, te da ih je trebalo kao valjano obrazložene i utvrđene prihvatiti. Nadalje, u ocjenama se Sudačko vijeće i Posebno vijeće Vrhovnog suda RH osvrnulo i ocijenilo razdoblje rada koje se odnosi na upućivanje na rad na viši sud – Visoki trgovački sud RH.

 

Kako su sudačke ocjene , na kojima je Vijeće temeljilo svoju odluku o imenovanju, konačne te je i ocjena Lenke Ćorić bila podvrgnuta ocjeni Vrhovnog suda RH, kao drugostupanjskom tijelu, to Vijeće ne nalazi utemeljenim prigovore sutkinje Lenke Ćorić.

 

Konačno valja istaknuti da se predsjednica Trgovačkog suda u Zagrebu detaljno, jasno i logično očitovala na sve istaknute prigovore Lenke Ćorić, a što je i potkrijepljeno dokumentacijom koja je prethodno i dostavljena podnositeljima zahtjeva, a sastavni su dio ocjene rada sudaca - kandidata.

 

U svojem očitovanju v.d. predsjednica Trgovačkog suda u Zagrebu Nada Nekić Plevko istaknula je da su se podaci dostavljali prema statističkim izvještajima za svako pojedino godišnje razdoblje i za svakog pojedinog suca – kandidata, a koja su se izvješća redovno dostavljala Ministarstvu pravosuđa RH kao i Visokom trgovačkog sudu RH. Nadalje, detaljno se očitovala na smanjenje norme pojedinim sucima, njihovo sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija, njihovo sudjelovanje na domaćim i međunarodnim oblicima usavršavanja. Konačno je navedeno kako je prikupljanje i izrada podataka za popunjavanje dostavljenog obrasca za podatke o radu suca izvršena po Uredu predsjednika suda, Tajništvu suda kao i ključnom korisniku i administratoru sustava Katarini Sviben, dok su podaci kategorizirani prema rubrikama dostavljeni za svakog pojedinog suca – kandidata i Sudačkom vijeću Visokog trgovačkog suda RH koje nije tražilo pojašnjenje ili dopunu dostavljenih podataka pri izradi ocjene sudaca – kandidata. U odnosu na ispunjene za pojedine suce rubrike – opravdani razlozi za ne donošenje broja odluka po Okvirnim mjerilima, a prema čl. 2. st. 2. Okvirnih mjerila, istaknuto je da iz statističkih izvješća je razvidno da sud nije ukupno ni zaprimio potreban broj predmeta za ispunjavanje norme Okvirnih mjerila što se posebno odnosi na suce koji rade u Stečajnom te Izvanparničnom i ovršnom odjelu suda.

 

Vijeće je u cijelosti prihvatilo očitovanje v.d. predsjednice Trgovačkog suda u Zagrebu, dokumentaciju dostavljenu po Sudačkom vijeću Visokog trgovačkog suda RH kao i rješenje Posebnog vijeća Vrhovnog suda RH povodom izjavljene žalbe sutkinje Lenke Ćorić na ocjenu o obnašanju sudačke dužnosti.

 

Slijedom navedenog, valjalo je odlučiti kao u izreci odluke.

 

Predsjednik Državnog sudbenog vijeća

 

Ivan Turudić

 

 

 

 

 

eZ publish™ copyright © 1999-2020 eZ systems as