PISANA PROVJERA ZNANJA ZA KANDIDATE ZA SUCE TRGOVAČKIH I UPRAVNIH SUDOVA

U postupku vrednovanja kandidata koji nisu suci, a javili su se na oglas za slobodno mjesto suca na sudovima:

Trgovački sud u Zagrebu

Trgovački sud u Rijeci

Trgovački sud u Splitu

Trgovački sud u Varaždinu

Upravni sud u Rijeci

Upravni sud u Osijeku te

Upravni sud u Splitu

obavještavaju se kandidati o izradi pisane radnje koja predstavlja izradu prvostupanjske presude trgovačkog suda te prvostupanjske presude upravnog suda utemeljene na stvarnom spisu predmeta. Izrada cjelovite prvostupanjske presude trgovačkog suda provest će se u prostorijama Pravnog fakulteta u Zagrebu 10. rujna 2012. s početkom u 8,00 sati dok će se izrada cjelovite prvostupanjske presude upravnog suda provest u prostorijama Pravnog fakulteta u Zagrebu 11. rujna 2012. s početkom u 8,00 sati.

Prilikom dolaska na provjeru znanja, radi provjere identiteta, kandidati su dužni predočiti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Kandidati se prilikom izrade pisane radnje mogu koristiti zakonskim tekstovima s komentarom.

Kandidati koji su podnijeli prijavu na oglas za suce trgovačkih sudova na pisanu provjeru znanja dužni su donijeti slijedeće propise:

1. Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11 i 148/11),

2. Zakon o trgovačkim društvima („ Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09),

3. Ovršni zakon („ Narodne novine“ broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08),

4. Zakon o obveznim odnosima („ Narodne novine“ broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96, 112/99 i 88/01) i

5. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05 i 41/08)

Kandidati koji su podnijeli prijavu na oglas za suce upravnih sudova na pisanu provjeru znanja dužni su donijeti slijedeće propise:

1. Zakon o upravnim sporovima ( „Narodne novine“ broj 20/10),

2. Zakon o općem upravnom postupku („ Narodne novine“ broj 47/09),

3. Zakon o porezu na promet nekretnina („Narodne novine“ broj 69/97, 26/00 - Odluka Ustavnog suda i 153/02 ),

4. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 150/08, 94/09, 153/09, 71/10, 139/10 i 49/11),

5. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07, 35/08, 40/10, 121/10, 130/10, 61/11 i 114/11),

6. Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 73/09)

7. Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07 i 38/09)

8. Zakon o trošarinama ( „Narodne novine“ broj 83/09)

9. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12) i

10. Zakon o strancima ( „ Narodne novine“ broj 79/07 i 36/09).

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as