Odluka DSV-a

Odluka DSV-a o proširenju Tajništva DSV-a

Broj: OU – 7/11

Na temelju članka 47. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (NN br. 116/10), Državno sudbeno vijeće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu u redovitom postupku

TAJNIŠTVO DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA

– vježbenik/ica radi osposobljavanja za poslove stručnog suradnika u Tajništvu Državnog sudbenog vijeća – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke (VSS),

– znanje engleskog jezika (minimalne razine B2)

– poznavanje rada na računalu.

Vježbenik/ica se prima uz obvezni probni rad od 12 mjeseci.

Vježbenik/ica koji zadovolji na probnom radu, dužan je najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada položiti državni stručni ispit.

Na natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. zakona o državnim službenicima (NN broj 92/05, 107/07 i 27/08).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te priložiti originalno rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– preslik domovnice

– preslik diplome

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

– potvrdu znanja engleskog jezika razine B2.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način testiranja kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će navedeni su na web-stranici Državnog sudbenog vijeća dsv@pravosudje.hr. Na web-stranici dsv@pravosudje.hr i oglasnoj ploči Državnog sudbenog vijeća objavit će se mjesto i vrijeme održavanja testiranja najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Prijave se podnose na adresu: Državno sudbeno vijeće, Vukovarska 271/7, s naznakom »Za natječaj« ili na dsv@pravosudje.hr

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. O rezultatima natječaja kandidati prijavljeni na javni natječaj bit će obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Državno sudbeno vijeće

eZ publish™ copyright © 1999-2018 eZ systems as