Pravilnik o imovinskoj kartici suca

Na temelju članka 87. stavak 3. Zakona o državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10. i 57/11), Državno sudbeno vijeće je na sjednici održanoj 1. rujna 2011. donijelo

PRAVILNIK

O IMOVINSKOJ KARTICI SUCA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj obrasca »IMOVINSKA KARTICA SUCA« kao i način postupanja, vođenja i pohrane imovinske kartice.

Članak 2.

Suci dostavljaju Državnom sudbenom vijeću (dalje u tekstu: Vijeće) u elektroničkom i pisanom obliku izvješće o njihovoj imovini, imovini njihova bračnog/izvanbračnog druga te imovini njihove maloljetne djece koja nisu u braku popunjavanjem obrasca »IMOVINSKA KARTICA SUCA«, propisan ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Ako je u tijeku godine došlo do bitne promjene u imovini suca, njegovog bračnog/izvanbračnog druga ili njegovog maloljetnog djeteta koje nije u braku, sudac je dužan Vijeću do kraja mjeseca veljače tekuće godine, a za prethodnu kalendarsku godinu, o tome podnijeti u elektroničkom i pisanom obliku posebno izvješće u kojem je dužan naznačiti način i izvor promjene.

Bitnom promjenom iz stavka 1. ovog članka smatra se svaka promjena u sadržaju imovine, povećanje vrijednosti imovine u iznosu iznad 100.000,00 kuna, kao i svaka promjena u prihodu od honorara ili drugih naknada.

Članak 4.

Za prijavljenu imovinu u podnesenoj imovinskoj kartici, sudac je dužan naznačiti način i izvor njezina stjecanja.

Članak 5.

Imovinska kartica suca ulaže se u zbirku isprava Osobnog očevidnika suca.

Članak 6.

Ako se zahtijeva uvid u imovinsku karticu suca, odluku o tome donosi Vijeće.

Vijeće će dopustiti uvid ako zahtjev sadržava svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka te vodeći računa o načelu razmjernosti.

Vijeće neće dopustiti uvid u podatke čije je davanje ograničeno Zakonom o zaštiti osobnih podataka, niti uvid u one podatke koji mogu ugroziti privatnost odnosno sigurnost suca.

Članak 7.

Svi suci koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika obnašaju sudačku dužnost, dužni su u roku trideset dana od stupanja Pravilnika na snagu podnijeti Vijeću imovinsku karticu na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu postupanja s izvješćima o imovini sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (»Narodne novine«, broj 24/07. i 20/10.).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Broj: OU-76/11

Zagreb, 1. rujna 2011.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Ranko Marijan, v. r.

pravilnik i kartica

Obrazac imovinske kartice

eZ publish™ copyright © 1999-2019 eZ systems as