DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Metodologija izrade ocjene sudaca


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Termini razgovora s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

 

Razgovori s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/16 od 2.ožujka 2016.) održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Obavijest sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Općinski kazneni sud u Zagrebu i Općinski sud u Velikoj Gorici

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja 2 (dva) slobodna sudačka mjesta u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu i 1 (jednog) slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom sudu u Velikoj Gorici trajnim premještajem.

21. sjednica Državnog sudbenog vijeća

21. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u srijedu, 11. prosinca 2019., s početkom u 10,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovane sutkinje Županijskog suda u Rijeci (imenovana na sjednici Vijeća od 26. rujna 2019.) i sutkinje Županijskog suda u Varaždinu (imenovana na sjednici Vijeća od 27. rujna 2019.) održat će se u srijedu, 11. prosinca 2019., u 12,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

20. sjednica Državnog sudbenog vijeća

 

20. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 5. prosinca 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.


Metodologija izrade ocjene sudaca

Metodologija izrade ocjene sudaca je donesena na sjednici Državnog sudbenog vijeća održanoj 18. ožujka 2010.

D R Ž A V N O S U D B E N O V I J E Ć E

Na temelju članka 81. Zakona o sudovima (''Narodne novine'', br. 150/05, 16/07, 113/08 i 153/09, dalje tekstu: Zakon o sudovima) donosi

METODOLOGIJU IZRADE OCJENE SUDACA

Članak 1

Opće odredbe

1) Metodologijom izrade ocjene sudaca (dalje u tekstu: Metodologija) uređuje se način ocjenjivanja suca prema mjerilima iz članka 2. Metodologije.

2) Suci prekršajnih, općinskih, županijskih, trgovačkih i upravnih sudova, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i (Visokog) Upravnog suda Republike Hrvatske ocjenjuju se svake tri godine, u postupku imenovanja na drugi sud, kada se na sudačku dužnost imenuju trajno i kada se kandidiraju za predsjednika suda, dok se sudac, koji je prvi put imenovan, ocjenjuje nakon navršene dvije, odnosno četiri godine rada.

3) U postupku napredovanja suca, za suca županijskog suda, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske i (Visokog) Upravnog suda Republike Hrvatske sudac se ocjenjuje zadnjih pet godina, a za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske u zadnjih deset godina.

4) Ukoliko je sudac proveo na radu manje od šest mjeseci u kalendarskoj godini koja je uključena u promatrano razdoblje, sudačko vijeće izrađuje ocjenu temeljem mjerila promatranih u vremenu u kojem je obnašao sudačku dužnost koja prethodi toj kalendarskoj godini.

5) Ukoliko je sudac proveo na radu šest ili više mjeseci, a manje od 12 mjeseci u kalendarskoj godini koja je uključena u promatrano razdoblje, sudačko vijeće će proporcionalno uključiti to vrijeme u razdoblje koje se ocjenjuje.

6) Sudačko vijeće javnim glasovanjem donosi ocjenu o obnašanju sudačke dužnosti koja je rezultat zbroja bodova utvrđenih Metodologijom za promatrano razdoblje utvrđeno stavkom 2. i 3. ovog članka i predstavlja cjelinu.

7) Odluka o ocjeni ima uvod, izreku, obrazloženje i uputu o pravnom lijeku, a potpisuje ju predsjednik vijeća u ime sudačkog vijeća.

 

 

Članak 2

Mjerila za izračun

1) Sudačko vijeće donosi odluku temeljem sljedećih mjerila:

1. je li sudac donio broj odluka koje je trebao donijeti na temelju okvirnih mjerila za rad sudaca, pri čemu će se utvrditi rezultat rada po vrstama predmeta, u apsolutnim brojevima i postotku, rad na težim predmetima, te navesti opravdane razloge ako sudac nije donio broj odluka na temelju okvirnih mjerila za rad sudaca,

2. je li sudac poštovao rokove za donošenje i izradu odluka,

3. kakve su odluke donesene povodom pravnih lijekova (potvrđene, ukinute ili preinačene) u apsolutnom broju, u odnosu na ukupan broj donesenih odluka, u odnosu na broj odluka u predmetima u kojima je izjavljen pravni lijek, te koliko je odluka ukinuto zbog bitnih povreda postupka,

4. je li sudac sudjelovao u oblicima stručnog usavršavanja u Pravosudnoj akademiji kao predavač ili se stručno usavršavao u raznim oblicima stručnog usavršavanja,

5. je li sudac sudjelovao u međunarodnim oblicima stručnog usavršavanja,

6. je li sudac objavljivao znanstvene i stručne radove,

7. je li sudac završio poslijediplomski specijalistički studij ili poslijediplomski sveučilišni studij i stekao akademski stupanj doktora znanosti,

8. je li sudac sudjelovao kao nastavnik ili suradnik u nastavi na sveučilišnom diplomskom studiju prava,

9. je li sudac obavljao poslove mentora radi praćenja rada vježbenika i skrbio o njegovom stručnom obrazovanju ili bio predsjednik odjela,

10. je li sudac sudjelovao u radu upravnog i programskog vijeća Pravosudne akademije,

11. je li sudac sudjelovao u radu međunarodnih organizacija i misija,

12. je li sudac sudjelovao u radnim tijelima na pripremi nacrta i drugih propisa,

13. je li sudac upućen na rad u drugi sud u smislu članka 102. i 103. Zakona o sudovima,

14. je li sudac upućen na rad u Ministarstvo pravosuđa i ocjene njegovog rada u Ministarstvu,

15. je li kao predsjednik suda uspješno obavljao poslove sudske uprave,

16. ostale aktivnosti i postupci koji omogućuju da se što potpunije utvrdi kako sudac ispunjava svoje sudačke obveze.

2) Sudačko vijeće će kao osnovu za izračunavanje mjerila iz stavka 1. točke 1. ovog članka temeljiti na Okvirnim mjerilima za rad sudaca donesenim od ministra pravosuđa za svaku godinu koja se uzima u izračun.

Članak 3

Rezultat rada

1) Bodovi po mjerilu iz članka 2. točka 1. Metodologije daju se na osnovi Okvirnih mjerila za rad sudaca donesenim od ministra pravosuđa za svaku godinu koja se uzima u izračun i podataka o prosječnom priljevu spisa koje daje Vrhovni sud Republike Hrvatske za područje cijele države, a za cjelokupno promatrano razdoblje, time da se izračun u postotku vrši za efektivno vrijeme provedeno na radu.

2) Sudac koji je u cjelokupno promatranom razdoblju ocjenjivanja donio 100% odluka sukladno Okvirnim mjerilima za rad sudaca, boduje se sa 80 bodova.

3) Ako je sudac donio preko 100% odluka sukladno Okvirnim mjerilima za rad sudaca u promatranom razdoblju boduje se sa 0,5 bodova za svaki postotak koji prelazi 100% time da mu ukupni broj bodova ne može prelaziti 90 bodova.

4) Ako je sudac donio manje od 100% odluka sukladno Okvirnim mjerilima za rad sudaca u promatranom razdoblju, umanjuju mu se bodovi za 0,5% za svaki postotak ispod 100%.

5) Sudac koji u sudu obavlja funkciju predsjednika suda ili je godišnjim rasporedom određen za predsjednika odjela, ili je raspoređen na poslovima praćenja i proučavanja sudske prakse ili obavlja druge poslove na kojima uopće ne mora donositi odluke, a čiji se rezultat vrednuje Okvirnim mjerilima za rad sudaca kao da ostvaruje 100% norme, njegov rezultat rada bodovat će se još isključivo bodovima iz stavka 2. ovog članka, članka 4. stavak 2. (5 bodova), članka 5. stavak 2. točka a (20 bodova), članka 5. stavak 3. točka a (10 bodova) i članak 5. stavak 4. točka a (5 bodova) u odnosu na vrijeme provedeno na navedenim poslovima.

6) Sudac koji u sudu obavlja funkciju predsjednika suda ili je godišnjim rasporedom određen za predsjednika odjela, ili je raspoređen na poslovima praćenja i proučavanja sudske prakse ili obavlja druge poslove na kojima ne mora donositi odluke slijedom čega se njegove sudačke obveze umanjuju u određenom postotku sukladno odredbama Okvirnih mjerila za rad sudaca, njegovi rezultati rada utvrđivat će se sukladno onom postotku za koje sudac nije oslobođen sudačkih obveza, tako da će se smatrati da sudac ostvaruje rezultat sukladno stavku 2., 3. i 4. ovog članka, u odnosu na postotak za koji nije oslobođen sudačkih obveza. Primjenom istog načela računa se i kvaliteta rada sukladno članku 4. i 5. Metodologije.

7) U ocjeni će se utvrditi rezultat rada suca po vrstama predmeta, u apsolutnim brojevima i postotku.

8) Ako sudac nije donio broj odluka na temelju okvirnih mjerila za rad sudaca iz opravdanih razloga (kao što je primjerice: manji priljev predmeta od prosječnog iz kojeg razloga sudac ne može ostvariti normu, rad na posebno složenim predmetima, rad na predmetima iz nadležnosti USKOK-a i dr.), bodovat će se sa 80 bodova, dok će se opravdani razlozi posebno obrazložiti.

9) Sucu koji radi na predmetima iz županijske nadležnosti USKOK-a, na ukupan broj bodova dodat će se 10 bodova time da ukupan broj bodova ne može prelaziti 90 bodova.

 

Članak 4

Poštivanje rokova

1) Sudac je u svome radu dužan poštovati rokove za objavu odluka i njihovu pisanu izradu i otpremu.

2) Bodovanje po ovom mjerilu je: od 95% do 100% poštuje rokove......5 bodova.

 

Članak 5

Odluke povodom pravnih lijekova

1) Izračun po ovom kriteriju vrši se za prvostupanjske suce čije meritorne odluke bivaju podvrgnute drugostupanjskoj kontroli višeg suda posebno u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta i u odnosu na broj odluka u kojima je izjavljen pravni lijek, dok će se broj odluka donesenih povodom pravnih lijekova u odnosu na potvrđene/preinačene/ukinute odluke navesti i u apsolutnom broju.

 

2) Izračun se vrši utvrđivanjem postotka ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj riješenih predmeta na način:

a) do 15 % ukinutih odluka……………….20 bodova

b) od 15% do 25% ukinutih odluka……….15 bodova

c) od 25% od 35% ukinutih odluka……… 10 bodova

 

3) Izračun se vrši utvrđivanjem postotka ukinutih odluka u odnosu na ukupan broj odluka u kojima je izjavljen pravni lijek:

a) do 25% ukinutih odluka………….10 bodova

b) od 25 do 50% ukinutih odluka…….5 bodova

 

4) Izračun ukinutih odluka zbog bitne povrede postupka vrši se u odnosu na ukupan broj odluka u kojima je izjavljen pravni lijek:

a) do 30% ukupno ukinutih odluka…...5 bodova

 

5) Prilikom izračuna postotka ukinutih odluka sukladno stavku 2. i 3. ovog članka u predmetu u kojem je odluka djelomično ukinuta, takav predmet se u izračunu računa kao pola (0,5) predmeta.

6) Sudac čije meritorne odluke ne bivaju podvrgnute drugostupanjskoj kontroli višeg suda povodom redovnih pravnih lijekova, a ne ispunjava uvjete za bodovanje po članku 3. stavak 5. Metodologije, bodovat će se sukladno ostvarenoj normi bodovima iz članka 3. stavak 2., 3. i 4. i još isključivo bodovima po članku 4. stavak 2. (5 bodova), po ovom članku iz stavka 2. točka a (20 bodova), stavka 3. točka a (10 bodova), stavka 4. točka a (5 bodova).

Članak 6

Posebni slučajevi vrednovanja rada suca

Sudac dobiva bodove za svako ispunjeno sljedeće mjerilo u odnosu na ukupno razdoblje ocjenjivanja:

 

1. a) sudjelovanje u oblicima stručnog usavršavanja u Pravosudnoj akademiji, Hrvatskoj odvjetničkoj akademiji i Hrvatskoj javnobilježničkoj akademiji kao predavač....ukupno 2 boda,

b) stručno usavršavanje u raznim oblicima stručnog usavršavanja do tri puta tijekom

vremena ocjenjivanja….2 boda,

c) stručno usavršavanje u raznim oblicima stručnog usavršavanja više od tri puta tijekom

vremena ocjenjivanja….3 boda,

 

2. sudjelovanje u međunarodnim oblicima stručnog usavršavanja tijekom vremena ocjenjivanja….3 boda,

 

3. a) objavljivanje do tri znanstvena i stručna rada tijekom vremena ocjenjivanja….2 boda,

b) objavljivanje više od tri znanstvena i stručna rada tijekom vremena ocjenjivanja…4 boda,

 

4. a) završen poslijediplomski specijalistički studij i stečen stupanj specijalista struke….2 boda,

b) završen poslijediplomski magistarski studij i stečen stupanj magistra znanosti…3 boda,

c) dovršen poslijediplomski sveučilišni studij i stečen akademski stupanj doktora znanosti…..6 bodova,

 

5. sudjelovanje kao nastavnik ili suradnik u nastavi na sveučilišnom diplomskom studiju prava tijekom vremena ocjenjivanja…..1 bod,

 

6. obavljanje poslova mentora radi praćenja rada vježbenika odnosno sudskih savjetnika i skrb o njegovom stručnom obrazovanju ili ako je bio predsjednik odjela….2 boda,

 

7. sudjelovanje u radu upravnog i programskog vijeća Pravosudne akademije tijekom vremena ocjenjivanja….1 bod,

 

8. sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i misija tijekom vremena ocjenjivanja….2 boda,

 

9. a) sudjelovanje u radnim tijelima na pripremi nacrta i drugih propisa do tri puta tijekom vremena ocjenjivanja….2 boda,

b) sudjelovanje u radnim tijelima na pripremi nacrta i drugih propisa više od tri puta tijekom vremena ocjenjivanja….4 boda,

 

10. upućivanje na rad u drugi sud u smislu članka 102. i 103. Zakona o sudovima….2 boda,

 

11. upućivanje na rad u Ministarstvo pravosuđa i uspješna ocjena njegovog rada u Ministarstvu ili upućivanje na rad u Državno sudbeno vijeće….1 bod,

 

12. uspješno obavljanje poslova sudske uprave kao predsjednik suda tijekom vremena ocjenjivanja….2 boda,

 

13. ostale aktivnosti i postupci:

a) ako je bio predsjednik Državnog sudbenog vijeća….5 bodova ili član Državnog sudbenog vijeća….4 boda,

b) ako je bio predsjednik sudačkog vijeća ili glasnogovornik Vrhovnog suda RH, Upravnog suda RH ili županijskog suda....2 boda ili

c) ako je bio glasnogovornik suda….1 bod.

 

Članak 7

Broj bodova u odnosu na ukupno razdoblje ocjenjivanja po mjerilima iz članka 6. Metodologije ne može prelaziti ukupno 20 bodova.

 

Članak 8

Ocjena

1) Ocjena obnašanja sudačke dužnosti može biti:

1. izvrsno obnaša sudačku dužnost: 130 – 150 bodova,

2. vrlo uspješno obnaša sudačku dužnost: 110 – 130 bodova,

3. uspješno obnaša sudačku dužnost: 90 – 110 bodova,

4. zadovoljavajuće obnaša sudačku dužnost: 70 – 90 bodova,

5. nezadovoljavajuće obnaša sudačku dužnost: manje od 70 bodova.

2) Ako sudac ostvari broj bodova koji predstavlja graničnu vrijednost (90, 110 i 130 bodova), smatra se da je ostvario ocjenu iz višeg razreda.

Članak 9

Lista sudaca

1) Nakon izračuna bodova, sudačko vijeće utvrđuje listu sudaca prema redoslijedu ostvarenih bodova.

2) Ako više sudaca ostvaruje jednaki broj bodova, njihov poredak na listi sudaca označava se abecednim redom prezimena.

Članak 10

Ova Metodologija primjenjuje se za sve natječaje za izbor sudaca koji su objavljeni u Narodnim novinama nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (1. siječanj 2010.).

Članak 11

Metodologija stupa na snagu danom donošenja, a donesena je na sjednici Državnog sudbenog vijeća, održanoj 18. ožujka 2010.