DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Odluka o privremenom udaljenju od obavljanja sudačke dužnosti suca Pere Miloglava


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

Svečana prisega

 

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Županijskog suda u Puli – Pola (imenovanih na 18. sjednici Vijeća od 24. listopada 2019.) i sudaca Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (imenovanih na 22. sjednici Vijeća od 20. prosinca 2019.) održat će se u petak, 31. siječnja 2020., u 12,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Termin razgovora s kandidatima prijavljenim na poziv Vijeća za trajni premještaj sudaca u Općinski kazneni sud u Zagrebu i Općinski sud u Velikoj Gorici

 

Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 30. siječnja 2020., u prostorijama Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

22. sjednica Državnog sudbenog vijeća

22. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., s početkom u 8,30 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termini razgovora s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske

 

Razgovori s kandidatima za suce Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 19/16 od 2.ožujka 2016.) održat će se u četvrtak i petak, 19. i 20. prosinca 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Obavijest sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Općinski kazneni sud u Zagrebu i Općinski sud u Velikoj Gorici

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja 2 (dva) slobodna sudačka mjesta u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu i 1 (jednog) slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom sudu u Velikoj Gorici trajnim premještajem.


Odluka o privremenom udaljenju od obavljanja sudačke dužnosti suca Pere Miloglava

Na 12. sjednici Državnog sudbenog vijeća donesena je odluka o privremenom udaljenju od obavljanja sudačke dužnosti suca Županijskog suda u Dubrovniku Pere Miloglava

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Broj: K-22/08

Zagreb, 15. srpnja 2010.

 

 

Državno sudbeno vijeće, odlučujući o zahtjevu za privremeno udaljenje od obavljanja dužnosti suca, na temelju odredbe članka 31. stavak 2. i 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, u sjednici održanoj 15. srpnja 2010. donijelo je sljedeću

 

O D L U K U

 

I. Sudac Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav se privremeno udaljuje od obavljanja sudačke dužnosti, računajući od 15. srpnja 2010

II. Privremeno udaljenje od obavljanja dužnosti određuje se na rok od tri mjeseca

III. Za vrijeme privremenog udaljenja od dužnosti sudac ima pravo na jednu polovinu plaće

 

Obrazloženje

 

Predsjednica Županijskog suda u Dubrovniku Josita Begović podnijela je dana 20. travnja 2010. zahtjev za privremeno udaljenje od dužnosti suca Županijskog suda u Dubrovniku Pere Miloglava koji temelji na činjenici da je pred Županijskim sudom u Zagrebu započela glavna rasprava u predmetu K-US-70/09 u kojem se sudac Pero Miloglav tereti za počinjenje kaznenog djela iz članka 337. stavak 1. Kaznenog zakona.

 

Na sjednicu Državnog sudbenog vijeća (dalje u tekstu- Vijeće) uredno su pozvani predlagateljica Josita Begović koja nije pristupila zbog sudačkih obveza i sudac Pero Miloglav koji nije pristupio zbog zdravstvenih problema. Podneskom od 9. srpnja 2010. sudac Pero Miloglav je prigovorio zahtjevu za privremeno udaljenje od sudačke dužnosti navodeći da je suspenzija trebale uslijediti odmah, a ne nakon početka glavne rasprave te da je povodom zahtjevu ''medijsko komentiranje'' njegovog statusa nakon donošenja rješenje o izdvajanju kao nezakonitih dokaza iz spisa tonskih zapisa razgovora. Ističe da je u međuvremenu uredno obnašao dužnost suca i ostvarivao punu sudačku normu te da bi njegovoj obitelji bila ugrožena egzistencija .

 

Zahtjev za privremenim udaljenjem od obavljanja sudačke dužnosti je osnovan.

 

Nespornim je utvrđeno da se protiv suca Pere Miloglava vodi kazneni postupak zbog počinjenja kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz članka 337. stavak 1. Kaznenog zakona.

 

U konkretnom slučaju primjenjuje se odredba iz članka 31. stavak 2. i 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću koja propisuje da sudac može biti udaljen od dužnosti, između ostalog , ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje je predviđena kazna zatvora do pet godina dok zahtjev za udaljenje od dužnosti Vijeću podnosi predsjednik suda u kojem sudac obnaša sudačku dužnost, predsjednik neposredno višeg suda, nadležno sudačko vijeće ili predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

 

Slijedom navedenog, ispunjeni su svi uvjeti da Vijeće na temelju članka 31. stavak 2. i 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću donese odluku o privremenom udaljenju suca Pere Miloglava od obavljanja sudačke dužnosti.

 

Kako se u konkretnom slučaju ne radi o obligatornom udaljenju suca od obavljanja sudačke dužnosti, to je Vijeće donijelo odluku na temelju okolnosti vezanih uz način i okolnosti počinjenja konkretnog kaznenog djela.

 

Ocjena je Vijeća da okolnosti počinjenja kaznenog djela kako se to Peri Miloglavu stavlja na teret pravomoćnom optužnicom Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (spis Županijskog suda u Zagrebu posl.br.: K-US-70/09) opravdavaju potrebu da se do okončanja kaznenog postupka sudac Pero Miloglav privremeno udalji od obavljanja sudačke dužnosti obzirom se tereti na način da je koristeći svoj položaj suca utjecao na donošenje sudske odluke čime je počinio kazneno djelo opisano u članku 337. Kaznenog zakona. Opisane činjenice upućuju na osnovanost zahtjeva za privremeno udaljenje od obavljanja dužnosti suca prema kojem postoji osnovana sumnja da je zlouporabio upravo svoju sudačku dužnost.

 

U odnosu na prigovore suca Pere Miloglava valja istaknuti da je Vijeće bilo ovlašteno donositi odluku o privremenom udaljenju tek po primitku zahtjeva ovlaštenog predlagatelja kako je to propisano odredbom iz članka 31. stavak 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću pri čemu je utvrđivalo postojanje uvjeta iz citiranog članka i okolnosti počinjenja kaznenog djela za koje se sudac tereti prema činjeničnom opisu optužnice dok nije ovlašteno ocjenjivati osobne motive ovlaštenog predlagatelja za podnošenje zahtjeva, razloge nepodnošenja zahtjeva u trenutku pokretanja kaznenog postupka kao niti materijalnu situaciju suca ili način obnašanja njegove sudačke dužnosti izvan okvira spornog kaznenog postupka.

 

Slijedom gore navedenog, riješeno je kao u izreci odluke.

 

 

PREDSJEDNIK:

 

Ivan Turudić

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke žalba nije dopuštena.(članak 31.a stavak 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću).

 

 

DOSTAVITI:

- sudac Pero Miloglav,

- Županijski sud u Dubrovniku – Ured predsjednika