DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Novosti / Poslovnik o radu kandidacijskih odbora


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća

138. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Svečana prisega

Svečana prisega novoimenovanih sudaca Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Puli, imenovanih na 136. sjednici DSV te suca Općinskog suda u Gospiću, imenovanog na 137. sjednici DSV, održat će se u petak, 16. studenog 2018., u 15,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, Ulica grada Vukovara 49/IV, Zagreb.

Termini razgovora s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu

Razgovori s kandidatima za suce Trgovačkog suda u Splitu, Općinskog suda u Dubrovniku i Općinskog suda u Varaždinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak i petak, 15. i 16. studenog 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća

137. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak i petak, 25. i 26. listopada 2018., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Termin razgovora s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu

 

Razgovori s kandidatima za suca Trgovačkog suda u Pazinu (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 122/16) održat će se u petak, 26. listopada 2018., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Poslovnik o radu kandidacijskih odbora

Na temelju odredbe članka 8. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15 i 67/18 - dalje: ZDSV), Povjerenstvo za izbor članova Državnog sudbenog vijeća (dalje: Povjerenstvo), 24. rujna 2018. donosi:

P O S L O V N I K

O RADU KANDIDACIJSKIH ODBORA

Članak 1.

Ovim Poslovnikom propisuje se način rada kandidacijskih odbora i postupak kandidiranja za članove Državnog sudbenog vijeća (dalje: Vijeće) iz reda sudaca.

Članak 2.

Po jedan kandidacijski odbor imenuje se za Vrhovni sud Republike Hrvatske, za visoke sudove i za prvostupanjske sudove, a tri kandidacijska odbora za županijske sudove.

Kandidacijski odbor Vrhovnog suda Republike Hrvatske nadležan je za Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Kandidacijski odbor visokih sudova nadležan je za Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, Visoki upravni sud Republike Hrvatske i Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

Kandidacijski odbori županijskih sudova nadležni su za:

- Županijski sud u Sisku, Županijski sud u Velikoj Gorici i Županijski sud u Zagrebu,

- Županijski sud u Dubrovniku, Županijski sud u Puli – Pola, Županijski sud u Rijeci, Županijski sud u Splitu, Županijski sud u Šibeniku i Županijski sud u Zadru,

- Županijski sud u Bjelovaru, Županijski sud u Karlovcu, Županijski sud u Osijeku, Županijski sud u Slavonskom Brodu, Županijski sud u Varaždinu i Županijski sud u Vukovaru.

Kandidacijski odbor prvostupanjskih sudova nadležan je za sve općinske, trgovačke i upravne sudove u Republici Hrvatskoj, a do stupanja na snagu Zakona o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“ broj 67/18) i za prekršajne sudove u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Kandidacijski odbor čine predsjednik i dva člana, a imenuje ih Povjerenstvo.

Članovi kandidacijskih odbora ne smiju biti kandidati na listi za izbor članova Vijeća.

Članak 4.

Prijedlozi kandidata za članove Vijeća moraju se dostaviti nadležnom kandidacijskom odboru u roku od 30 dana od objave javnog poziva za podnošenje kandidature.

Prijedlozi kandidata za članove Vijeća iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske podnose se kandidacijskom odboru Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Prijedlozi kandidata za članove Vijeća iz reda sudaca županijskih sudova podnose se nadležnom kandidacijskom odboru za područje nadležnih županijskih sudova. Kandidat za člana Vijeća iz reda sudaca županijskih sudova može biti sudac koji najmanje pet godina obnaša dužnost suca županijskog suda.

Prijedlozi kandidata za članove Vijeća iz reda sudaca prvostupanjskih sudova podnose se kandidacijskom odboru prvostupanjskih sudova. Kandidat za člana Vijeća iz reda sudaca prvostupanjskih sudova može biti sudac koji najmanje pet godina obnaša sudačku dužnost.

Prijedlozi kandidata za članove Vijeća iz reda sudaca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske podnose se kandidacijskom odboru visokih sudova. Kandidat za člana Vijeća iz reda sudaca visokih sudova može biti sudac koji najmanje pet godina obnaša dužnost suca pojedinog visokog suda.

Članak 5.

U prijedlogu kandidata obvezno se navodi sud u kojem sudac–kandidat obnaša sudačku dužnost.

Kandidacijski odbori dužni su, u okviru kandidacijskog postupka, provjeriti ima li kandidat status suca i je li mu u posljednje četiri godine izrečena stegovna kazna te je li uz prijedlog dan pisani pristanak kandidata na kandidaturu.

Članak 6.

Nakon isteka roka za podnošenje kandidatura kandidacijski odbori utvrđuju pravovaljanost kandidatura za članove Vijeća i potom utvrđuju listu predloženih kandidata po abecednom prezimenu, uz navođenje suda u kojem kandidat obnaša sudačku dužnost.

Kandidati se označavaju po rednom broju.

Kandidacijski odbori dužni su utvrđene liste predloženih kandidata dostaviti Povjerenstvu.

Članak 7.

Kandidacijski odbori provode postupak glasovanja te određuju vrijeme i mjesto održavanja glasovanja o predloženim kandidatima.

Kandidacijski odbori dužni su osigurati tajnost glasovanja.

Za kandidate iz reda sudaca prvostupanjskih sudova glasaju svi suci prvostupanjskih sudova, za kandidate iz reda sudaca županijskih sudova glasuju suci županijskih sudova iz nadležnog kandidacijskog odbora, za kandidate iz reda sudaca visokih sudova glasuju svi suci visokih sudova, a za kandidate iz reda sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske glasuju svi suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Članak 8.

Nakon provedenog glasovanja, kandidacijski odbori dostavljaju Povjerenstvu rezultate glasovanja.

Članak 9.

Na temelju odredbe članka 8. stavka 1. točke 1. ZDSV-a, upute za rad članovima kandidacijskih odbora daje Povjerenstvo.

Članak 10.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.

Predsjednica Povjerenstva:

Mirjana Magud