DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Propisi / Pravilnik o vrednovanju u postupku imenovanja predsjednika sudova


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

150. sjednica Državnog sudbenog vijeća

150. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u petak, 22. veljače 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

149. sjednica Državnog sudbenog vijeća

149. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 21. veljače 2019., s početkom u 9,00 sati, u dvorani Državnog sudbenog vijeća, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/IV.

Priopćenje za javnost

 

Obavještavamo da je povodom članka objavljenog u „Jutarnjem listu“ od 14. veljače 2019. pod naslovom „DSV u tehničkom mandatu imenuje suce, a ne smije“, autorice Slavice Lukić, predsjednik Državnog sudbenog vijeća Željko Šarić, na temelju članka 40. stavak 1. Zakona o medijima, uputio glavnom uredniku Jutarnjeg lista zahtjev za objavom ispravka objavljene informacije slijedećeg sadržaja:

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Bjelovaru

 

Razgovori s kandidatima za suce Županijskog suda u Bjelovaru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u petak, 22. veljače 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.

Termini razgovora s kandidatima za suca Županijskog suda u Zadru

 

Razgovori s kandidatima za suca Županijskog suda u Zadru (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ broj 54/18) održat će se u četvrtak 21. veljače 2019., u prostorijama DSV-a, Ulica grada Vukovara 49/4, Zagreb.


Pravilnik o vrednovanju u postupku imenovanja predsjednika sudova

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Na temelju članka 84. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10 i 57/11 – dalje ZDSV), na sjednici održanoj 16. lipnja 2011. donosi

PRAVILNIK

O VREDNOVANJU U POSTUPKU IMENOVANJA PREDSJEDNIKA SUDOVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se utvrđivanje liste prvenstva i donošenje odluke u postupku imenovanja predsjednika sudova, osim predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Članak 2.

1) Po proteku zakonom propisanog roka za podnošenje prijave na oglas o slobodnom mjestu predsjednika suda, Državno sudbeno vijeće (dalje – Vijeće) će od nadležnog sudačkog vijeća zatražiti mišljenje o kandidatima i ocjenu obnašanja sudačke dužnosti. Mišljenje sudačkog vijeća mora biti obrazloženo za svakog kandidata i sadržavati ocjenu programa rada.

2) Mišljenje o kandidatima za predsjednika suda zatražit će se i od predsjednika neposredno višeg suda.

Članak 3.

1) O tijeku provođenja postupka iz članka 1. ovog Pravilnika, Tajništvo Državnog sudbenog vijeća sastavlja i vodi zapisnik za svakog kandidata.

2) U zapisnik za kandidata se unosi:

– ime i prezime kandidata,

– naziv suda na koji se kandidat prijavio,

– mišljenje i ocjenu sudačkog vijeća i broj bodova,

– mišljenje iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika,

– dan održavanja razgovora,

– bodovi ostvareni na razgovoru,

– bodovi ostvareni vrednovanjem predloženog programa rada,

– ukupan broj bodova.

Članak 4.

1) Razgovor s kandidatima i ocjenu predloženih programa rada provode članovi Vijeća u sjednici na kojoj mora biti najmanje šest članova Vijeća.

2) Vijeće iz stavka. 1. ovog članka mora zasjedati u istom sastavu za vrijeme razgovora sa svim kandidatima za predsjednika suda. Ako neki član Vijeća napusti sjednicu prije završetka razgovora sa svim kandidatima, Vijeće će donijeti konačnu ocjenu bez njega pod uvjetom da je zadovoljen potreban najmanji broj članova iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

1) Kandidati se pozivaju na razgovor prema abecednom redoslijedu putem objave na internetskoj stranici Vijeća najmanje osam dana prije dana održavanja razgovora.

Članak 6.

1) Razgovor s kandidatima vodi član Vijeća kojeg odrede prisutni članovi većinom glasova. Svi članovi Vijeća mogu postavljati pitanja i tražiti dopune.

2) S kandidatima se provodi strukturirani razgovor u primjerenom trajanju. U odnosu na kandidata se razmatra i vrednuje:

– organizacijske sposobnosti,

– sposobnost za donošenje odluka,

– osjećaj za odgovorno obnašanje dužnosti,

– dosadašnji rad i aktivnosti važne za uspješno obnašanje dužnosti predsjednika suda.

Članak 7.

1) Razgovor se može bodovati s najviše 25 bodova.

2) Član Vijeća koji je sudjelovao u provedbi razgovora može bodovati predloženi program rada s najviše 25 bodova.

3) Bodovanjem razgovora i predloženog programa rada može se ostvariti ukupno 50 bodova.

4) O bodovanju razgovora i predloženog programa rada vodi se poseban zapisnik u koji se unosi vrijeme, mjesto, sastav Vijeća, kandidati s kojima je proveden razgovor, broj bodova svakog člana Vijeća kojim je bodovao provedeni razgovor i predloženi program rada te broj bodova za svakog kandidata. Zapisnik potpisuju svi članovi Vijeća koji su sudjelovali u provedbi razgovora.

5) Ukupan broj bodova Vijeće utvrđuje kroz raspravu, a ako članovi Vijeća ne postignu suglasnost oko broja bodova, utvrđuje se prosječni broj bodova.

Članak 8.

1) Nakon bodovanja razgovora i predloženih programa rada Tajništvo dopunjuje dokumentaciju, popunjava zapisnike iz članka 3. stavak 2. ovog Pravilnika za svakog kandidata, sastavlja prijedlog liste prvenstva kandidata te je podnosi Vijeću s cjelokupnom dokumentacijom, nakon čega Vijeće utvrđuje listu prvenstva kandidata te donosi odluku o imenovanju predsjednika suda.

2) Lista prvenstva kandidata sastavlja se za pojedini sud prema redoslijedu ukupno ostvarenih bodova za pojedinog kandidata.

3) Lista prvenstva kandidata objavljuje se na internetskoj stranici Vijeća.

Članak 9.

1) Vrednovanje u postupku imenovanja predsjednika suda provest će se po ovom Pravilniku za sve postupke imenovanja koji su u tijeku.

2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: OU-60/11

Zagreb, 16. lipnja 2011.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Ranko Marijan, v. r.