DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE / Propisi / Pravilnik o vrednovanju u postupku imenovanja sudaca


Lijevi izbornik

Državno sudbeno vijeće

Ulica grada Vukovara 49
10 000 Zagreb

OIB: 66951444283

Ured predsjednika

tel: 01/6040-940
Tajnik
tel: 01/6040-934

tel: 01/6040-925
      01/6040-942
      01/6040-827
Računovodstvo
tel: 01/6040-935

fax: 01/6040-905

e-mail: dsv@pravosudje.hr

e-mail: pisarnica@dsv.pravosudje.hr


Right menu

Zadnje vijesti

37. sjednica Državnog sudbenog vijeća

37. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2020., s početkom u 10,00 sati, u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Obavijest sucima zainteresiranima za trajni premještaj u Općinski građanski sud u Zagrebu

 

Obavještavaju se suci o potrebi popunjavanja jednog slobodnog sudačkog mjesta u Općinskom građanskom sudu u Zagrebu trajnim premještajem.

Termini razgovora s kandidatima za predsjednika Trgovačkog suda u Zadru, Općinskog suda u Požegi, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Zadru i Općinskog suda u Makarskoj

Razgovor s kandidatima za predsjednika Trgovačkog suda u Zadru, Općinskog suda u Požegi, Općinskog suda u Varaždinu, Općinskog suda u Zadru i Općinskog suda u Makarskoj održat će se u četvrtak, 16. srpnja 2020., u zgradi Ministarstva pravosuđa, dvorana „Vidikovac“, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /IV.

36. sjednica Državnog sudbenog vijeća

36. sjednica Državnog sudbenog vijeća održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2020., s početkom u 10,00 sati, u dvorani 706 - „Vidikovac“ – Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49/VII.

Termini razgovora s kandidatima za suce Županijskog suda u Sisku

 

Razgovor s kandidatima za suce Županijskog suda u Sisku (oglas objavljen u „Narodnim novinama“ 21/20) održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2020., u dvorani 706 -„Vidikovac“, Ministarstvo pravosuđa, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 49 /VII.


Pravilnik o vrednovanju u postupku imenovanja sudaca

 

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Na temelju članka 54. stavak 9. i članka 55. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10 i 57/11 – dalje ZDSV), na sjednici održanoj 16. lipnja 2011. donosi

 

PRAVILNIK

O VREDNOVANJU U POSTUPKU IMENOVANJA SUDACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način provođenja i bodovanja razgovora s kandidatima koji su suci te način provođenja i bodovanja pisanih radnji (provjera znanja), način bodovanja ocjena na studiju i način provođenja i bodovanja razgovora s kandidatima koji nisu suci, utvrđivanje liste prvenstva kandidata i donošenje odluke u postupku imenovanja sudaca.

Članak 2.

1) O tijeku provođenja postupka iz članka 1. ovog Pravilnika Tajništvo Državnog sudbenog vijeća sastavlja i vodi zapisnik za svakog kandidata.

2) U zapisnik za kandidata koji je sudac se unosi:

– ime i prezime kandidata,

– naziv suda, odnosno sudova za koje se kandidat natječe,

– dan održavanja razgovora,

– bodovi ostvareni ocjenom obnašanja sudačke dužnosti,

– bodovi ostvareni na razgovoru,

– ukupan broj bodova.

3) U zapisnik za kandidata koji nije sudac se unosi:

– ime i prezime kandidata,

– naziv suda, odnosno sudova za koje se kandidat natječe,

– osobna zaporka kandidata (koja se unosi nakon provedenog postupka),

– dan održavanja provjere znanja i razgovora,

– bodovi prikupljeni na provjeri znanja,

– prosjek ocjena na studiju i bodovi ostvareni na temelju istih,

– bodovi ostvareni na razgovoru

– ukupan broj bodova.

4) Zapisniku se prilažu izrađene pisane radnje kandidata, izvješće o uspjehu na provjeri znanja, prijepis ocjena na studiju ili ocjena obnašanja sudačke dužnosti te poseban zapisnik o uspjehu na razgovoru.

II. VREDNOVANJE KANDIDATA KOJI SU SUCI

Razgovor s kandidatima

Članak 3.

1) Razgovor s kandidatima provode članovi Državnog sudbenog vijeća (dalje Vijeće) u sjednici na kojoj mora biti najmanje šest članova Vijeća.

2) Vijeće iz stavka 1. ovog članka mora zasjedati u istom sastavu za vrijeme razgovora sa svim kandidatima za ista sudačka mjesta. Ako neki član Vijeća napusti sjednicu prije završetka razgovora sa svim kandidatima, Vijeće će donijeti konačnu ocjenu bez njega pod uvjetom da je zadovoljen potreban najmanji broj članova iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

1) Kandidati se pozivaju na razgovor prema abecednom redoslijedu.

2) Ne moraju se pozvati kandidati koji su ocjenom sudačke dužnosti ostvarili do 100 bodova te kandidati koji i nakon razgovora ne bi postigli dovoljan broj bodova za imenovanje.

3) Kandidati se pozivaju na razgovor putem objave na internetskoj stranici Vijeća, najmanje osam dana prije dana održavanja razgovora.

Članak 5.

1) Razgovor s kandidatima vodi član Vijeća kojeg odrede prisutni članovi dogovorom ili većinom glasova. Svi članovi Vijeća mogu postavljati pitanja i tražiti dopune.

2) S kandidatima se provodi strukturirani razgovor u primjerenom trajanju. U odnosu na kandidata se razmatra i vrednuje:

– sposobnost za donošenje odluka,

– osjećaj za pravdu, primjereno i odgovorno obnašanje dužnosti,

– motiviranost kandidata za rad u sudstvu

– dosadašnji rad i aktivnosti važne za uspješno obnašanje sudačke dužnosti.

3) O provedbi razgovora vodi se poseban zapisnik u koji se unosi vrijeme, mjesto, sastav Vijeća, kandidati s kojima je obavljen razgovor, broj bodova svakog člana Vijeća i broj bodova Vijeća za svakog kandidata. Zapisnik potpisuju svi članovi Vijeća koji su sudjelovali u provedbi razgovora.

Članak 6.

1) Na razgovoru kandidat može ostvariti najviše 20 bodova.

2) Svaki član Vijeća koji je sudjelovao u provedbi razgovora dužan je u zasebnom izvješću o uspjehu bodovati kandidata prema mjerilima iz članka 5. stavak 2. ovog Pravilnika.

3) Konačan broj bodova Vijeće utvrđuje kroz raspravu, a ako članovi Vijeća ne postignu suglasnost oko broja bodova, utvrđuje se prosječni broj bodova.

III. VREDNOVANJE KANDIDATA KOJI NISU SUCI

Provjera znanja

Članak 7.

1) Provjera znanja pred Vijećem sastoji se od pisanja jedne ili više pisanih radnji koje predstavljaju izradu cjelovitih prvostupanjskih odluka utemeljenih na stvarnom spisu predmeta, po izboru i nadzoru Vijeća, ovisno o vrsti i razini suda za koji su se kandidati javili na oglas za suca.

2) Kandidatu se stavlja na raspolaganje dio spisa predmeta (predložak za izradu pisane radnje) koji omogućuje sagledavanje svih procesnih, činjeničnih i pravnih pitanja predmeta te donošenje konačne odluke, a iz kojega su izdvojene konačne odluke, pravni lijekovi te odluke viših sudova o njima kao i drugi sastojci spisa koji bi mogli ugroziti objektivnost ispitnog postupka.

3) Iz spisa predmeta se uklanjaju oznake suda, broja spisa, vijeća, suca, sudskog savjetnika ili drugog službenika koji je postupao i odlučivao u tom predmetu kao i drugi podaci koji bi na to upućivali.

4) Iz spisa predmeta se ne uklanjaju podaci o strankama u postupku, osim ako za to postoje opravdani razlozi.

5) Kandidati koji istovremeno izrađuju pisanu radnju iz iste vrste sudovanja dobit će isti predložak za izradu pisane radnje.

6) Predlošci za izradu pisanih radnji zapečatit će se u posebnim omotnicama koje se otvaraju na dan provjere znanja, neposredno prije početka pisanja radnje.

7) Jednom korišteni spis predmeta ne može se ponovno koristiti kao predložak za izradu pisane radnje, a naziv suda i broj spisa predmeta se stavlja na znanje svim kandidatima prilikom objave rezultata.

Članak 8.

1) Kandidati pisane radnje izrađuju pod osobnom zaporkom koja se sastoji od nasumične kombinacije pet brojeva.

2) Zaporku dodjeljuje svakom kandidatu Tajnik Vijeća. Zaporka se bilježi u posebnoj evidenciji uz osobnu ovjeru odgovornog službenika.

3) Zaporka je tajna te se ne smije stavljati na omot ili u spis kandidata i zapisnik iz članka 2. ovog Pravilnika prije provedbe postupka provjere i bodovanja znanja.

4) Prilikom izrade pisane radnje kandidat je dužan osobnu zaporku naznačiti na prvoj stranici svake pisane radnje. Osim zaporke, na pisanu radnju je pod prijetnjom isključivanja iz postupka provjere znanja, zabranjeno stavljati ime ili bilo kakvu drugu naznaku koja bi mogla upućivati na identitet kandidata.

5) Rezultati pisane provjere znanja objavljuju se na internetskim stranicama Vijeća pod osobnom zaporkom kandidata.

Članak 9.

1) Provjera znanja provodi se u prostorijama koje odredi Vijeće.

2) Vrijeme provjere znanja određuje rasporedom predsjednik Vijeća, s time da se vrijeme provjere znanja mora javiti kandidatima najmanje 8 dana prije provjere znanja, pri čemu će se objavom podataka na internetskoj stranici Vijeća smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.

3) Obavijest o provjeri znanja sadrži vrijeme i mjesto održavanja provjere znanja, naznaku kandidatu da je prilikom dolaska na provjeru znanja dužan predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te uputu o mogućnosti korištenja zakonskih tekstova s komentarima ili bez njih.

Članak 10.

1) Postupkom provjere znanja te održavanjem reda tijekom provjere rukovodi Tajnik i službenici Tajništva.

2) Kandidati su dužni pristupiti provjeri znanja u određeno vrijeme, dokazati svoj identitet odgovarajućom ispravom, nakon čega im odgovorni službenik dodjeljuje osobnu zaporku.

3) Svakom kandidatu će se uručiti predložak za izradu pisane radnje, a kandidate će se upoznati s propisima o obavljanju pisanog dijela provjere znanja te će im se dati potrebna objašnjenja o osobnoj zaporci i drugim potrebnim pitanjima.

4) Za vrijeme pisanja radnje kandidati se smiju koristiti zakonskim tekstovima s komentarom ili bez njih koje sami donesu na provjeru znanja. Drugi izvori nisu dopušteni.

5) Za vrijeme pisanja radnje, pod prijetnjom isključivanja iz postupka pisanja radnji, nije dopuštena komunikacija između kandidata, niti s trećim osobama u vezi predmeta pisane radnje.

6) Osobe iz stavka 1. ovog članka su dužne upozoriti kandidate na pravila za održavanje reda tijekom pisanja radnje te su ovlaštene isključiti kandidata iz postupka pisanja radnji ako i nakon upozorenja nastavi s kršenjem pravila ili narušavanjem reda. Ove činjenice se unose u zapisnik o tijeku provjere znanja s detaljnim opisom kršenja pravila. U zapisnik će se na zahtjev kandidata ukratko unijeti i njegovo očitovanje o isključenju iz postupka pisanja radnji.

7) Provjera znanja za pisanje jedne radnje smije trajati najviše osam sati. Ako kandidat u tom vremenu ne dovrši pisanu radnju predat će je nedovršenu, a ova činjenica upisat će se u zapisnik o tijeku provjere znanja.

8) Pisana radnja svakog kandidata i predložak za izradu pisane radnje zapečatit će se i po završetku izrade svih pisanih radnji dostaviti Povjerenstvu za bodovanje pisanih radnji (dalje: Povjerenstvo).

Članak 11.

1) Pregled pisanih radnji i njihovo bodovanje provodi Povjerenstvo koje se sastoji od pet članova koje rješenjem imenuje Vijeće. Najmanje tri člana Povjerenstva moraju biti članovi Vijeća.

2) Radom Povjerenstva rukovodi predsjednik koji je član Vijeća i kojeg članovi Povjerenstva biraju između sebe.

3) Svaku radnju moraju pregledati najmanje dva člana Povjerenstva iz redova sudaca (izvjestitelji) prema mjerilima iz članka 12. stavak 2. ovog Pravilnika.

4) Izvjestitelji će izvijestiti Povjerenstvo o ispunjavanju mjerila iz članka 12. stavak 2. ovog Pravilnika o pisanim radnjama za koje su zaduženi i predložiti broj bodova, nakon čega će Povjerenstvo raspraviti i bodovati uspjeh svakog kandidata na provjeri znanja. Povjerenstvo odlučuje većinom glasova.

5) Povjerenstvo će posebno za svakog kandidata, pod njegovom osobnom zaporkom, sačiniti izvješće o uspjehu na provjeri znanja, u kojem će svaku radnju bodovati posebno prema mjerilima iz članka 12. stavak 2. ovog Pravilnika te dati ukupan broj bodova ostvarenih na provjeri znanja.

6) Povjerenstvo će pregledati i bodovati pisane radnje u roku 60 (šezdeset) dana po dovršetku provjere znanja o čemu će izvijestiti Vijeće, koje može iz opravdanih razloga ponoviti pregled i bodovanje jedne ili više pisanih radnji.

7) Ako Vijeće prihvati ukupan broj bodova ostvarenih na provjeri znanja na prikladan način će obavijestiti kandidate o broju bodova najkasnije osam dana prije razgovora.

Članak 12.

1) Kandidat iz jedne ili više pisanih radnji može ostvariti ukupno 120 bodova.

2) Mjerila kod bodovanja pisane radnje su:

a) potpunost i sadržaj odluke (najviše 20 bodova),

b) analiza činjeničnog stanja i ocjena dokaza (najviše 20 bodova),

c) analiza pravnih pitanja i primjena materijalnog prava (najviše 20 bodova),

d) odluka uz obrazloženje procesnih pitanja i stajališta o navodima stranaka, njihovim prijedlozima i prigovorima (najviše 20 bodova),

e) jasnoća, razumljivost, sažetost i logična dosljednost obrazloženja te pismenost i način izražavanja (najviše 40 bodova).

Bodovanje ocjena na studiju

Članak 13.

1) Kandidat može na temelju prosjeka ocjena na studiju ostvariti najviše 30 bodova.

2) Kao mjerodavan se uzima prosjek ocjena prema potvrdi fakulteta na kojem je kandidat završio sveučilišni diplomski studij prava.

3) Izračun broja bodova prema prosjeku ocjena vrši Tajništvo Vijeća te unosi u zapisnik iz članka 2. ovog Pravilnika na način da se za maksimalni prosjek ocjena (5,0) ostvaruje 30 bodova, dok se za niži prosjek razmjerno smanjuje i broj ostvarenih bodova prema formuli: »BROJ BODOVA = (PROSJEK KANDIDATA / 5,0) x 30 BODOVA«.

4) Broj bodova dobivenih prema formuli iz stavka 3. ovog članka se zaokružuje na puni veći broj ako je decimalni ostatak veći od 0,5, a u suprotnome na puni manji broj.

Razgovor s kandidatima

Članak 14.

1) Razgovor s kandidatima provode članovi Vijeća u sjednici na kojoj mora biti najmanje šest članova Vijeća.

2) Vijeće iz st. 1. ovog članka mora zasjedati u istom sastavu za vrijeme razgovora sa svim kandidatima za ista sudačka mjesta. Ako neki član Vijeća napusti sjednicu prije završetka razgovora sa svim kandidatima, Vijeće će donijeti konačnu ocjenu bez njega pod uvjetom da je zadovoljen potreban najmanji broj članova iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

1) Kandidati se pozivaju na razgovor prema abecednom redoslijedu.

2) Ne moraju se pozvati kandidati koji su zbrojem bodova ostvarenih provjerom znanja i bodovanjem ocjena sa studija prikupili do 100 bodova te kandidati koji i nakon razgovora ne bi postigli dovoljan broj bodova za imenovanje.

3) Kandidati se pozivaju na razgovor putem objave na internetskoj stranici Vijeća, najmanje osam dana prije dana održavanja razgovora.

Članak 16.

1) Razgovor s kandidatima vodi član Vijeća kojeg odrede prisutni članovi dogovorom ili većinom glasova. Svi članovi Vijeća mogu postavljati pitanja i tražiti dopune.

2) S kandidatima se provodi strukturirani razgovor u primjerenom trajanju. U odnosu na kandidata se razmatra i vrednuje:

– sposobnosti za donošenje odluka,

– osjećaju za pravdu i odgovorno obnašanje dužnosti,

– motiviranosti kandidata za rad u sudstvu

– dosadašnji rad i aktivnosti relevantne za uspješno obnašanje sudačke dužnosti.

3) O provedbi razgovora vodi se poseban zapisnik u koji se unosi vrijeme, mjesto, sastav Vijeća, kandidati s kojima je obavljen razgovor, broj bodova svakog člana Vijeća i broj bodova Vijeća za svakog kandidata. Zapisnik potpisuju svi članovi Vijeća koji su sudjelovali u provedbi razgovora.

Članak 17.

1) Na razgovoru se može ostvariti najviše 20 bodova.

2) Svaki član Vijeća koji je sudjelovao u provedbi razgovora dužan je u zasebnom izvješću o uspjehu bodovati kandidata prema mjerilima iz članka 16. stavak 2. ovog Pravilnika.

3) Konačni broj bodova Vijeće utvrđuje kroz raspravu, a ako članovi Vijeća ne postignu suglasnost oko broja bodova, utvrđuje se prosječni broj bodova.

IV. LISTA PRVENSTVA KANDIDATA

Članak 18.

1) Nakon provedenog razgovora Tajništvo dopunjuje dokumentaciju, popunjava zapisnike iz članka 2. ovog Pravilnika za svakog kandidata, sastavlja prijedlog liste prvenstva kandidata te je podnosi Vijeću s cjelokupnom dokumentacijom, nakon čega Vijeće utvrđuje listu prvenstva kandidata te donosi odluku o imenovanju sudaca.

2) Lista prvenstva kandidata sastavlja se za pojedini sud prema redoslijedu ukupno ostvarenih bodova u postupku vrednovanja.

3) Ako se na temelju članka 50. stavak 2. ZDSV-u kandidat u postupku izbora pozvao na prava koja mu pripadaju sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Vijeće će ispitati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u sudu za koji je kandidat podnio prijavu, usporediti tu zastupljenost sa sudjelovanjem pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na području tog suda te prikupiti podatke o drugim relevantnim okolnostima. Na temelju utvrđenih okolnosti, Vijeće može uvećati broj bodova koje je kandidat ostvario za maksimalno 10 bodova i to razmjerno stupnju podzastupljenosti i potrebi da se uspostavi jednakost u mogućnostima te samo dok podzastupljenost traje.

4) Ako je kandidat podnio prijavu na mjesto suca za dva ili više sudova te ostvario pravo ulaska na listu prvenstva kandidata za dva ili više sudova, bit će uvršten na listu prema redoslijedu prvenstva naznačenog prilikom prijave na oglas ili do okončanja razgovora. Ako kandidat nije iskazao redoslijed prvenstva, Vijeća će ga rasporediti na listu prvenstva kandidata za određeni sud.

5) Lista prvenstva kandidata se objavljuje na internetskoj stranici Vijeća i uključuje ukupan broj bodova, bodove ostvarene provjerom znanja, na temelju ocjena na studiju te na razgovoru.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

1) Vrednovanje kandidata provest će se po ovom Pravilniku za sve postupke imenovanja koji su u tijeku.

2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu, provođenju i ocjenjivanju provjere znanja i razgovora kandidata u postupku imenovanja na sudačku dužnost (»Narodne novine« broj 32/10).

3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: OU-61/11

Zagreb, 16. lipnja 2011.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Ranko Marijan, v. r.